Žalm 122

Žalm 122

  • Post Category:Žalmy

Píseň stupňů, Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu. Naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. Jeruzalém je zbudován jako město, které je uzavřeným celkem. Tam vystupují kmeny, kmeny Hospodinovy, svědectví Izraeli, aby vzdávaly díky jménu Hospodinovu. Vždyť tam stojí soudní stolce, stolce domu Davidova. Žádejte o pokoj pro Jeruzalém! Ať se daří těm, kdo tě milují! Budiž pokoj na tvých valech, mír ve tvých palácích! Kvůli svým bratřím a svým blízkým prohlašuji: Kéž je v tobě pokoj! Kvůli domu Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.
(Žalm 122)

Naší tendencí dnes, skoro dva tisíce let potom, co byl Jeruzalém vyvrácen a Hospodinův Chrám zbořen, by mohlo být pasáže o Jeruzalému a o Božím domě a Božích branách ignorovat. To by ale byla obrovská chyba. Apoštol Pavel v listu Galatským a autor listu Židům nám říkají, že Jeruzalém se nás týká více než kdykoliv dříve. Při večeři Páně vyznáváme společně s listem Židům, že „jsme přistoupili k hoře Siónu a k městu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, a k desetitisícům andělů, k slavnostnímu shromáždění a k Církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, a k Bohu, Soudci všech, a k duchům spravedlivých, kteří jsou učiněni dokonalými,“ protože „Horní Jeruzalém, ten Svobodný, je naší matkou.“ Když se tedy scházíme jako Hospodinův dům, jako Církev, měli bychom se o to více radovat. My jsme ty kmeny, kmeny Hospodinovy, a proto se scházíme, abychom vzdávali díky jménu Hospodinovu – a když to děláme, ze stolce domu Davidova, na němž sedí Syn Davidův, vychází milost a pokoj k „našim bratřím a našim blízkým“, když se zdravíme pozdravem pokoje a zasedáme u Pánova stolu, a zároveň Syn Davidův soudí ničemy a pachatele bezpráví ve světě, upevňuje hradby Nového Jeruzaléma a vede nás zase o krok blíž k tomu, aby se naplnila slova „přijď Království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi.“ Naše nohy již stojí ve tvých branách, Nový Jeruzaléme. Kéž je v tobě pokoj. Ať se daří těm, kdo tě milují. Ve jménu ☩ Otce i Syna i Ducha Svatého, Amen.