Kdo jsme a čemu věříme

Jak už napovídá název našeho společenství, z Boží milosti se hlásíme k historické reformované teologii, jak ji vystihují Tři formy jednoty: Heidelberský katechismus, Belgická konfese a Dordrechtské kánony. Zároveň však věříme a vyznáváme, že jediným bezchybným standardem víry a života je Písmo…

Reformovaná církev Krista Krále se začala scházet v roce 2018 jako společenství přátel, kteří měli touhu povzbuzovat se k lásce a dobrým skutkům, ke zbožnosti čisté a neposkvrněné před Bohem a Otcem a povzbuzovat se k lásce a dobrým skutkům.
Naším záměrem od samého začátku bylo vystrojovat muže, ženy a děti pro dílo služby, pro učedničení národů a přinášení dobré zprávy Kristovy slávy do všech oblastí života.

Jak už napovídá název našeho společenství, z Boží milosti se hlásíme k historické reformované teologii, jak ji vystihují Tři formy jednoty: Heidelberský katechismus, Belgická konfese a Dordrechtské kánony.
Zároveň však věříme a vyznáváme, že jediným bezchybným standardem víry a života je Písmo, které je nezpochybnitelnou autoritou a konečným arbitrem ve všech otázkách, a proto se veškeré druhotné spory, vyznání, názory a přesvědčení musí podřizovat Božímu Slovu.

Velké poslání Církve

Ježíš Kristus je svrchovaný Pán pánů a Král králů, kterému patří veškerá autorita na nebi i na zemi.
Ježíš Kristus jednou provždy porazil Satana, hřích a zlo a dnes proto jako Církev žijeme v očekávání dne, kdy Mu budou složeni k nohám všichni nepřátelé; v očekávání dne, kdy bude dokonáno vykoupení celého stvoření.

Bůh si vyvolil Církev, aby byla Jeho nástrojem, skrze který přináší Kristovo světlo, uzdravení a vykoupení národům. Naším posláním je jít, v poslušnosti vůči Kristu a Boží smlouvě v Něm hlásat evangelium všemu stvoření a vyučovat národy plnosti toho, co Kristus přikázal.

Věříme, že cílem Velkého poslání není nic menšího než vykoupený svět.
To znamená, že musíme hlásat evangelium nevěřícím;
vybavovat ke službě muže a ženy;
pomáhat jim žít v harmonických manželstvích, jejichž cílem je Boží Království;
budovat křesťanskou kulturu, která bude milovat děti a povede je ke zralosti skrze křesťanskou výchovu a křesťanské vzdělávání;
znamená to prosazovat právo a spravedlnost a zastávat se utlačovaných a vyznávat Kristovo kralování ve všech oblastech života, od umění po politiku, od podnikání po vzdělávání… a to vše s veselím a prostotou srdce a díkůvzdáním Bohu.

Svět bude proměněn Kristovým evangeliem. Nástrojem této proměny je Církev. A proměna Církve začíná v každém z nás.

Nové stvoření

…a jestli se ptáte, co to všechno znamená v praxi, v první řadě to znamená nové stvoření v Kristu. Svatá Písma jasně říkají, že kdo je v Kristu, je součástí nového, obnoveného stvoření, je součástí nového lidstva, které v Kristu tvoří muži a ženy ze všech kmenů, národů a jazyků. A toto nové stvoření se projevuje ve všech oblastech a sférách života.

Nové stvoření na úrovni jednotlivců. Nové stvoření znamená osobní svatost a osobní povolání a poslání v Božím Království. Protože Ježíš je Pán, každý člověk musí obdělávat a střežit svůj „kus zahrady“, který mu Bůh v tomto světě přidělil.
To znamená rozsuzování, usilování o osobní svatost, zodpovědné a vážné studium Písma a uvádění naučeného do praxe, znamená to modlitbu, náležitou teologii práce a osobního poslání a angažování se ve světě okolo nás.

Nové stvoření na úrovni rodin. Každá smluvní domácnost je maličkou církví, je místem, kde se děje ústřední vyučování a formování dalších generací Božího lidu; smluvní rodina je základní sociální a ekonomickou jednotkou, je lomem, ze kterého se dolují živé kameny na budování křesťanské civilizace.
To znamená nutnost rodinného uctívání a náležitého plnění rolí mužů a žen a rodičů; znamená to zásadní důležitost křesťanského vzdělávání a formování dětí jakožto smluvních údů Boží Církve.

Nové stvoření na úrovni Církve. Církev je srdcem nového lidstva v Kristu, je Chrámem, ze kterého vytéká řeka života a přináší uzdravení národům. Kultura je náboženství projevující se navenek, a proto každá skutečná změna začíná věrným uctíváním, vyučováním a vnitřním životem křesťanských společenství.
To znamená, že místní církve musí být vedeny a vybavovány k dílu služby kompetentními staršími, musí moudrým a rozsuzujícím způsobem spolupracovat na Kristově díle s dalšími křesťany napříč Kristovým tělem, musí společně uctívat Boha a obnovovat svou smlouvu s Ním, musí vysluhovat svátosti křtu a večeře Páně a být nekompromisní v prosazování věrné církevní kázně.

Nové stvoření na úrovni státu. Vládci jsou podle Božího Slova Božími služebníky, kteří mají být nástroji Božího hněvu nad těmi, kdo konají zlo. Protože jako křesťané máme povinnost milovat Boha a naše bližní, musíme toužit po tom, aby Bůh byl ctěn a milován a aby naši bližní byli chráněni i na úrovni státu.
To znamená, že musíme usilovat o právo a spravedlnost pro utlačované, že se musíme angažovat na místní, státní i nadnárodní úrovni a stavět se proti zlům naší doby, která pošlapávají Boží obraz v našich bližních.

Naše svéráznosti

…tím pořád, samozřejmě, neříkáme nic jiného, než že nestydatě opisujeme od reformátorů, puritánů a mužů, jako byli Abraham Kuyper nebo Herman Bavinck. Nicméně, jestli pořád ještě trochu tápete a nevíte, co si představit, když nás navštívíte, zjistíte, že:

Máme velké evangelium. Usmíření Boha a člověka, usmíření všeho na nebesích a na zemi, příchod Božího Království – to znamená mnohem více než „jen“ osobní spásu. Kristus je Pánem všeho stvoření a Králem všech národů a volá nás k poslušnosti; volá celé lidstvo, ať se vzdá své vzpoury, složí zbraně a potichu se zařadí.

Věříme, že Velké poslání Církve se naplní. Kristus nás na základě toho, že Mu patří veškerá autorita na nebi i na zemi a že je s námi až do skonání věku, poslal zučedničit národy, ne jen zachránit pár duší tu a tam. Kristus je Spasitelem světa, je Beránkem Božím, který snímá hříchy světa, nepřišel svět odsoudit, ale spasit. A v tomto svém poslání neselže.

Chápeme, že Kristus je Král. A to znamená, že křesťanství není osobním náboženským koníčkem, ale veřejným vyznáním a vyhlašováním, že všechny národy a instituce a rodiny a každý jeden člověk musí radostně uznávat a velebit autoritu Ježíše Krista.

Víme, že neutralita je mýtus. Bible je absolutně autoritativní ve všem, o čem hovoří. A hovoří o všem. Neexistuje jediná oblast, jediná píď stvoření, která by nenáležela Kristu a kde by Kristus nepožadoval poslušnost vůči svým standardům.

Zdůrazňujeme důležitost uctívání a svátostí. Náš Bůh je smluvní Bůh. Proto každý týden v uctívání obnovujeme svou smlouvu s Ním. Proto je vrcholem našeho uctívání to, že zasedáme ke Kristovu stolu a máme podíl na Kristově těle a krvi. Písmo nám znovu a znovu ukazuje, že společné uctívání Církve je propojením nebes a země, že je nástrojem proměny Božího lidu, že je jedinečným způsobem, jak oslavovat našeho Boha. Uctívání je o Bohu, ne o nás, a proto s radostí a vděčností přijímáme Slovo a čteme a zpíváme žalmy a biblické písně a historická vyznání.

S úsměvem vyhlížíme budoucnost. Desatero napsané Božím vlastním prstem nám říká, že náš Bůh navštěvuje hříchy do třetí a čtvrté generace ničemů, ale žehná tisícům generací svých věrných. Proto se v každém svém rozhodnutí snažíme zohledňovat důsledky, které naše životy budou mít na děti našich dětí. Naše děti jsou šípy, které nám Bůh dává pro naplňování Velkého poslání, a proto je třeba, aby o Boží Království a jeho spravedlnost usilovaly rodiny společně. Jen máloco je tak jedinečným požehnáním jako moci vidět Boží spásnou a posvěcující věrnost napříč generacemi. A proto: Všichni ruce k dílu! Budoucnost patří nám.

Milujeme Církev. Milujeme Církev, protože Kristus za ni zemřel a protože není možné oddělit Ženicha a Nevěstu. Milujeme Církev a chceme ji vidět ve slávě a věrnosti vůči jejímu Pánu. Chceme vidět její radostné pokání a ještě radostnější poslušnost vůči našemu Pánu a Spasiteli.

Jsme komunita. Žijeme a vždycky chceme žít jako komunita, která zapojuje děti do uctívání a kde se muži scházejí a řeší spolu podnikání a manželství a otcovství a kde si ženy navzájem pomáhají a vyučují spolu děti a kde se hoduje a pije víno a směje a zpívá a raduje z dobroty stvoření, které „nám Bůh štědře poskytuje k požitku“.

…stručně řečeno jinými slovy: Široké, hluboké a hutné vyučování. Opravdu dobrá zpráva. Žalmy. Historická liturgie. Pláč a žvatlání maličkých. Víno a chléb a hodování a smích.

Rádi Vás uvidíme. A neříkejte, že jsme Vás nevarovali.

„Neboť Bůh, který řekl: ‚Z temnoty ať zazáří světlo,‘ zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha, a ne z nás“ (2. Kor 4:6-7).

 

Přijďte s námi uctívat