Vítejte na stránkách Reformované církve Krista Krále.

Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním!
Líbejte syna, ať se nerozhněvá. Jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane jeho hněv.
Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště.

Žalm 2:11-12